THÔNG TƯ 26/2015/TT-BTNMT QUY ĐỊNH ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT, ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

THÔNG TƯ 26/2015/TT-BTNMT QUY ĐỊNH ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT
Thông tư 26/2015/TT-BTNMT
Ngày 28/5/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Các đối tượng phải lập đề án chi tiết theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT:

Theo đó, Thông tư này quy định chi tiết Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Đối tượng phải lập đề án chi tiết là Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này.
Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết gồm: 01 văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này; 07 bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này và 01 đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.

Thời gian thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT:

Theo Thông tư, thời hạn tối đa để thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết được rút ngắn xuống còn 25 hoặc 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ tùy thuộc vào từng đề án
Cũng theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT, đối tượng phải lập đề án đơn giản là Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư này.
Hồ sơ đề nghị đăng ký đề án đơn giản gồm: 01 văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT; 03 bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu.
Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định như sau: Cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư này; Cơ sở đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTNMT. Trường hợp chưa xác nhận, cơ quan có thẩm quyền xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT có hiệu lực:

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT 2

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2015 và thay thế Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản và Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Xem chi tiết tại đây 

Môi trường Hưng Phương có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường, hồ sơ quản lý an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp cùng với đội ngũ nhân viên năng động, có chuyên môn cao và có đầy đủ pháp lý theo quy định của Bộ tài nguyên môi trường. Công ty tư vấn môi trường Hưng Phương sẽ giúp bạn hoàn thiện hồ sơ Môi trường một cách nhanh nhất.

Mọi chi tiết quý khách hàng xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HƯNG PHƯƠNG
♦ 229 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
♦ 0905.29.55.86
♦ Email: hungphuongdng@gmail.com
♦ Website: hungphuong.com.vn

2 thoughts on “THÔNG TƯ 26/2015/TT-BTNMT QUY ĐỊNH ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT, ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.