QUY TRÌNH LẬP VÀ THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

A. THỜI GIAN THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Đánh giá tác động môi trường 1

Thời hạn tổ chức thẩm định thông qua hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Riêng đối với các dự án thuộc danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thời hạn thẩm định không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn tổ chức thẩm định thông qua hội đồng thẩm định của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Riêng đối với các dự án thuộc danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thời hạn thẩm định không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn thẩm định thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

B. CÁC BƯỚC LÂP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Đánh giá tác động môi trường 2

1.Xác định quy mô và các thông tin, cơ sở pháp lý liên quan dự án;

2. Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn;

3. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH.

4. Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án;

5. Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án;

6. Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.

7. Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh;

8. Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.

9. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.

10. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và sự cố môi trường;

11. Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;

12. Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.

13. Xây dựng chương trình giám sát môi trường;

14. Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.

C. CÁC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

đánh giá tác động môi trường 3

Các đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường được quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP. Bao gồm các nhóm dự án về xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, dự án về giao thông, dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ.
Dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt; Dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; Dự án về dầu khí ; Dự án xử lý, tái chế chất thải; Dự án về cơ khí, luyện kim; Các dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ.
Các dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương với các đối tượng đã nêu trên.
Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Những dự án sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu du tích lịch sử, khu di sản,….
Các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.
Và trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, chủ đầu tư dự án phải tiến hành tham vấn UBND cấp xã, phường, thị trấn, nơi thực hiện dự án. Tham vấn các tổ chức, cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án.
Với những doanh nghiệp đã đi vào hoạt động mà chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải tiến hành bổ sung ngay đề án bảo vệ môi trường chi tiết để tránh vi phạm pháp luật.

Môi trường Hưng Phương có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường, hồ sơ quản lý an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp cùng với đội ngũ nhân viên năng động có chuyên môn cao và có đầy đủ pháp lý theo quy định của bộ tài nguyên môi trường công ty tư vấn môi trường sẽ giúp bạn hoàn thiện hồ sơ ĐTM một cách nhanh nhất.

Liên hệ: 0905.29.55.86  Email: Hungphuongdng@gmail.com   Web: hungphuong.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.