Toàn bộ phế thải nguy hại Công ty Rạng Đông đã đưa về nơi xử lý

Hotline: 0908 026 028